• O acceso á titulación ríxese polo estabrecido no Real Decreto 412/2014, de 6 de xuñopolo que se estabrece la normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao, que modifica o RD 1892/2008, de 14 de novembro.
  •  Non entanto, esta normativa estatal complementase a través da Resolución Reitoral de 30 de maio de 2014pola que se publica a convocatoria de matrícula da Universidade de Vigo para o curso académico 2014/2015 para las enseñanzas de grao, e titulacions a extinguir.
  •  Pola sua banda, a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo non esixe unha formación específica para o alumnado de novo ingreso no Grao en Dereito, de xeito que calquera alumno que se atope nas situacións anteriores poderá matricularse na titulación.

+ Información sobre las vías de acceso al Grado en Derecho

A normativa estatal pola que se rixe o acceso e os criterios de admisión nas ensinanzas de grao podemos atopala en http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/legislacion/acceso-admision.html

Normativa de acceso e admisión