•  O acceso á titulación réxese polo establecido no Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión aos ensinos universitarios oficiais de Grado, que modifica ao RD 1892/2008, de 14 de novembro.
  •   Non obstante, esta normativa estatal se completase  a través da Resolución Rectoral de 30 de mayo de 2014pola que se publica a convocatoria de matrícula da Universidade de Vigo para o curso académico 2014/2015 para os ensinos de graoo, e titulacions a extinguir
  •  Pola súa banda, a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo non esixe unha formación específica para os alumnos de novo ingreso no Grado en Dereito, de modo que calquera alumno que se atope nas situacións anteriores poderá matricularse na titulación..

 + Información sobre as vías de acceso ao Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

La normativa estatal pola que se rixe o acceso e os criterios de admisión nas ensinanzas de grao podemos atopala en:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/legislacion/acceso-admision.html

Normativa de acceso e admisión