Os alicerces da xustificación dos actuais estudos de Grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos na Universidade de Vigo, eran e seguen sendo os seguintes:

  • En primeiro lugar, a tradición existente en España de estudos superiores ?universitarios ou non- sobre o desenvolvemento das relacións laborais, desde as Escolas Sociais do Ministerio de Traballo do ano 1925 ao último plan de estudos da Diplomatura en Relacións Laborais aprobado no ano 1990.
  • En segundo lugar, a tradición destes estudos na cidade de Vigo e o importante papel desenvolvido polo centro encargado de impartir tales ensinos.
  • Para rematar, a necesidade de dotar á zona sur de Galicia dun importante colectivo de profesionais especializados no ámbito das relacións laborais e todas as súas vicisitudes, tamén no ámbito dos recursos humanos e todo o relativo á súa xestión e, para rematar, no perfil máis emerxente destes estudos, a saber, o de intermediación no mercado de traballo e desenvolvemento de políticas Sociolaborales dentro do máis amplo marco da Unión Europea.
  • En canto á súa viabilidade para atopar emprego e segundo o informe de INFOEMPLEO 2012, hai que sinalar que moito máis da metade das ofertas de emprego “piden expresamente que os candidatos conten cunha titulación universitaria, en concreto, o 61% (?) sendo as titulacións de tipo xurídico-social as que concentran o 36,74% da demanda, fronte ás do ámbito científico que alcanzan o 15; 25%, mentres que as de humanidades só chega ao 4,68% da demanda”

    Referentes externos

    En canto aos referentes externos, tamén hai que destacar que trala súa elaboración na Universidade de Vigo, o título foi verificado en todos os seus términos pola ANECA habendo precisado respecto diso que foron varias as evidencias aportadas que puxeron de manifesto ?o seu interese e relevancia académica e científica? (Expediente de verificación núm. 806/2009, de 23 de xuño de 2009). E o mesmo coa solicitude de aprobación de curso complementario para titulados en estudos anteriores, aprobado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia o 19 de xullo de 2011.