A través da Área de Calidade da Universidade de Vigo, o centro dispón dun documento-marco que ten como finalidade guiar e motivar a institucionalización e sistematización do Plan de Acción Titorial nos centros da Universidade de Vigo, dando resposta ás esixencias impostas polo EEES e constituíndo unha evidencia dentro do Sistema de Garantía de Calidade do centro (Procedemento Clave DO-0203 de Orientación ao Estudiante do SGIC do Centro).

A información atópase dispoñible nos seguintes enlaces:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/sgic/documentacion/

http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2014/08/DO0203-FINAL.pdf

PAT 2015/2016

1ª Reunión PAT Dereito 2015-2016

 

Plan de Acción Titorial da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo: http://cienciasxuridicasedotraballo.webs.uvigo.es/oferta-academica/titulacions-de-grao/plan-de-accion-titorial/