Competencias

Aplicación e interpretación da Normativa Interna do Centro para a Elaboración do Traballo de Fin de Grao en Dereito e  Relacións Laborais e Recursos Humanos. (Artígo 1)
(Aprobado en Xunta de Facultade de 24 de febreiro do 2012)
(Coas modificacións aprobadas na Comisión de TFG de 28 de xullo do 2014 e ratificadas na Xunta de Facultade do 10 de Setembro do 2014)

Composición

A Comisión de TFG estará integrada por nove membros nomeados pola Xunta de Facultade, e responderán ao seguinte esquema:
a)      Decano/a ou membro do Equipo Decanal en quen delegue
b)      Secretario/a do Centro, quen actuará como secretario/a da Comisión
c)       Os Coordinadores/as dos Graos
d)      Dos profesores/as a tempo completo con docencia maioritaria, un de cada Grao, a proposta do Decanato.
e)      Dos representantes do Alumnado, un de cada Grao, propostos polos representantes estudiantis de cada respectivo Grao.
f)       Un representante do PAS proposto polo PAS.
Os membros da comisión deberán ser renovados ao inicio de cada curso académico conforme o procedemento anterior.

Membros da Comisión de Traballos de Fin de Grao

Actas

Actas

2015

2014

2013

2012