Competencias

Polo exposto no artigo 43 do Reglamento de Réximen Interno da Facultade, son competencias da Comisión de Biblioteca:
a)      Adopción de acordos sobre a organización dos fondos bibliográficos situados na Facultade.
b)      Coordinación e potenciacións de todo tipo de actividades relacionadas coa cultura, o deporte e o ocio destinadas ao aproveitamento do colectivo universitario e da sociedade da que procede.
c)       Coordinación e potenciación das actividades de promoción da facultade.
d)      Xestión do gasto presupuestario asignado a estas actividades ou outras partidas que se obtenñan para fins congruentes coas competencias de esta comisión.

Composición

Polo exposto no artigo 43 do Reglamento de Réximen Interno da Facultade, son competencias da Comisión de Biblioteca:
a)      Adopción de acordos sobre a organización dos fondos bibliográficos situados na Facultade.
b)      Coordinación e potenciacións de todo tipo de actividades relacionadas coa cultura, o deporte e o ocio destinadas ao aproveitamento do colectivo universitario e da sociedade da que procede.
c)       Coordinación e potenciación das actividades de promoción da facultade
d)      Xestión do gasto presupuestario asignado a estas actividades ou outras partidas que se obteñan para fins congruentes coas competencias de esta comisión.

 Membros da Comisión