Competencias

Composición

A composición da Comisión Permanente da Xunta de Facultade descríbese no Artigo 35 do Regulamento de Réxime Interno da Facultade, de modo que, o número de membros da Comisión Permanente será decidido por acordo da Xunta de Facultade.

Formarán parte dela, como membros natos, o decano/a, os vicedecanos/as e o secretario/a da Facultade, que será Secretario/a da Comisión Permanente, e o número total dos seus integrantes completarase de forma que se respeten as porcentaxes de representación dos distintos sectores da comunidade universitaria que rexen para a Xunta de Facultade.

Membros da Comisión Permanente

Actas

Actas

2015

2014

2013

2012

2011

2010