1. Materias de formación básica

RAMA DE COÑECEMENTO

MATERIA

CRÉDITOS

ASINATURA

CRÉDITOS

Inxeñería e Arquitectura Informática

6

Informática. Novas tecnoloxcías aplicadas ao Dereito

6

Ciencias Sociais e Xurídicas Empresa

6

Empresa. Fundamentos de Contabilidade e Finanzas

6

Economía

6

Economía. Principios de Economía

6

Dereito

36

Dereito. Teoría do Dereito

9

Dereito. Introducción ao Dereito Civil e Dereito da Persoa

6

Dereito. Dereito Constitucional I

9

Dereito. Dereito Constitucional II

6

Dereito. Dereito Romano

6

Historia

6

Historia. Historia do Dereito

6

TOTAL

60

2. Materias de formación comúns

RAMA DO COÑECEMENTO

MATERIA

CRÉDITOS

ASINATURA

CRÉDITOS

Ciencias Sociais e Xurídicas Dereito Administrativo

15

Dereito Administrativo I

9

Dereito Administrativo II

6

Dereito Penal

15

Dereito Penal I

9

Dereito Penal II

6

Dereito Civil

18

Dereito Civil I. Obrigas e Contratos

6

Dereito Civil II. Dereito Reais

6

Dereito Civil III. Familia e sucesions

6

Dereito Mercantil

15

Dereito Mercantil I

9

Dereito Mercantil II

6

Dereito Internacional Público

9

Dereito Internacional Público

9

Dereito Financiero e Tributario

15

Dereito Financeiro e Tributario I

9

Dereito Financeiro e Tributario II

6

Dereito Procesual

15

Sistema xudicial español e proceso civil

9

Dereito procesual penal

6

Dereito laboral e da Seguridade Social

9

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

9

Dereito internacional privado

9

Dereito internacional privado

9

Dereito internacional público/ Dereito Constitucional

6

Dereito da Unión Europea

6

TOTAL

126

3. Materias Obligatorias diverxentes

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.

RAMA DO COÑECEMENTO

MATERIAS

CRÉDITOS

ASINATURA

CRÉDITOS

Ciencias Sociais e Xurídicas Empresa/Economía

12

Macroeconomía 6
Fundamentos de Administración de Empresas 6

4. Materias optativas. Itinerario Dereito de Empresa

Facultad de Ciencias Xurídicas e del Trabajo.

RAMA DE CONOCIMIENTO

MATERIAS

CRÉDITOS

ASIGNATURA

CRÉDITOS

Ciencias Sociais e Xurídicas Dereito Mercantil

18

Dereito Marítimo

6

Propiedade industrial e competencia

6

Dereito Concursal

6

Dereito mercantil/ Dereito internacional privado

6

Dereito del comercio internacional

6

Dereito Civil

6

Responsabilidad Civil da actividad empresarial e profesional

6

Dereito procesual

6

Tutela procesual del crédito

6

Dereito laboral

6

Dereito da Seguridad Social

6

Dereito penal

6

Dereito penal de empresa

6

Dereito financiero e tributario

6

Réxime fiscal da empresa

6

Dereito administrativo

12

Dereito administrativo económico

6

Réxime jurídico da responsabilidade patrimonial da administración (contractual e extracontractual)

6

Dereito constitucional

6

Constitución económica

6

Dereito procesual

6

Métodos alternativos de resolución de conflictos no ámbito empresarial

6

Dereito financiero e tributario/Dereito Penal

6

Responsabilidad penal e administrativa en el ámbito financiero-tributario

6

Prácticas externas

6

Prácticas Externas

6

TOTAL

90

*Descargar da Estructura de Estudios

5. Menciones

Tendo en conta a existencia de dúas Facultades nas que se imparte o Grado en Dereito, a Universidade de Vigo permite a adaptación dá oferta formativa, correspondendo coa realidade socioeconómica de ambos centros.

As Liñas Xerais para a implantación dos Estudos de Grado e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia, sinalan que ?nestes casos poderíanse considerar itinerarios diferenzas nas distintas universidades, sempre e cando exista acordo dás institucións implicadas tomando como base os alumnos/as matriculados en cada unha delas e procurando diferenciar os contidos dá nova titulación ao máximo, de maneira que a adaptación supoña na práctica unha ampliación dá oferta académica. En todo caso esixirase o cumprimento do número mínimo de matriculados para garantir a viabilidad dos títulos?.

Este marco normativo e a distinta ubicación física, ademais dá tradición de cada Facultade, xustifica unha oferta ligeramente diversa.

A Comisión acordou acollerse ao sistema de Menciones no Suplemento de Título, para que o/a alumno/a poida demostrar no seu currículo que optou por unha agrupación coherente de asignaturas optativas, sen que iso implique desnaturalizar o carácter de optatividad propia destas materias.

Con esta formulación aprobáronse catro menciones, acordes con cada itinerario.

Debe subraearse o feito de que o estudante non está obrigado a suxeitarse á estrutura de Menciones.

Na optatividad, como non podía ser menos, o estudante goza de plena liberdade de elección e poderán cursas as materias optativas que desexen, ata 36 créditos. Agora ben, si quixesen obter unha Mención, serán necesarios 30 créditos de asignaturas optativas incluídas na mesma. Así mesmo, sería conveniente que o TFG correspondésese coa Mención escolleita, a fin de profundar na temática elixida.

*Descarga da Estructura de los estudios. MENCIONES

6. Estrutura de Menciones.

Para obter a Mención será preciso, ao menos, cursar 30 créditos nas materias optativas consideradas esenciais á mesma. Téñase en conta que o estudante debe computar 36 créditos.

6.1 Dereito privado de empresa. Vigo

MENCION EN DEREITO PRIVADO DE EMPRESA

ASIGNATURA OPTATIVA

CRÉDITOS

Dereito Marítimo

6

Propiedade Industrial e Competencia

6

Dereito Concursal

6

Dereito del comercio internacional

6

Tutela procesual del crédito

6

Responsabilidad Civil da actividad empresarial e profesional

6

Métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito empresarial

6

Practicas Externas

6

TOTAL

48

6.2. Dereito público de empresa. Vigo

MENCION EN DEREITO PÚBLICO DE EMPRESA

ASIGNATURA OPTATIVA

CRÉDITOS

Dereito Penal de empresa

6

Dereito da Seguridad Social

6

Réxime fiscal da empresa

6

Dereito administrativo económico

6

Constitución económica

6

Responsabilidad penal e administrativa en el ámbito financiero-tributario

6

Réxime jurídico da responsabilidad patrimonial da administración (contractual e extracontractual)

6

Practicas Externas

6

TOTAL

48

6.3. Dereito da Unión Europea e Desarolo Sostenible. Facultade de Dereito. Ourense.

6.4 Dereito Xudicial. Facultade de Dereito. Ourense