DISTRIBUCIÓN DO PLAN DE ESTUDOS EN CRÉDITOS ECTS. ESQUEMA XENERAL DO PLAN DE ESTUDOS

Tipo de Materia

Créditos a cursar

Créditos ofertados

Formación básica

60

60

Obrigatorias comuns -Facultade de Vigo e Ourense-

126

126

Obrigatorias diverxentes -Facultade de Vigo e Ourense-

12

12

Optativas

36

90 (+6 de prácticas externas optativas)

Traballo Fin de Grao

6

6

Créditos totais

240

294