DISTRIBUCIÓN DO PLAN DE ESTUDOS EN CRÉDITOS ECTS. ESQUEMA XENERAL DO PLAN DE ESTUDIS

Tipo de Materia

Créditos a Cursar

Oferta permanente do centro

Formación Básica (FB)

60

60

Obrigatorias (OB)

138

138

Optativas (OP)

36

66

Prácticas externas (Optativa)

-

6

Traballo Fin de Grao

6

6

Créditos Totales

240

276