Non se esixe ningunha formación previa específica para o ingreso no Grado en Dereito.

Precisamente, un dos atractivos e fortalezas da nova titulación é estar aberta a estudantes procedentes das distintas ramas de bacharelato, aínda que, séguese recomendando que os alumnos de novo ingreso opten na etapa educativa anterior á universitaria por unha formación orientada ás Ciencias Sociais e Humanidades, así como coñecementos básicos de matemáticas.

Recoméndase aos alumnos que teñan inquietudes culturais, hábitos de lectura, etc. que lles permitan adquirir competencias propias do ámbito xurídico como interese por descubrir e profundar no marco normativo, aprendizaxe autónoma, etc.

Podemos resumir como as calidades máis desexables do futuro estudante do Grado en Dereito da seguinte forma:

 • Interese por aspectos relacionados co mundo xurídico
 • Comprensión e análise de textos
 • Boa comprensión oral e escrita
 • Capacidade de síntese e argumentación.
 • Habilidade para a resolución de problemas e toma de decisións
 • Disposición para o traballo en equipo
 • Constancia e responsabilidade no traballo
 • Intereses sociais e culturais
 • Interese polas ciencias sociais e xurídicas
 • Capacidade de concentración e atención
 • Boa memoria
 • Capacidade de abstracción
 • Comprensión e fluidez verbal
 • Facilidade para o trato co publico