As vías e requisitos de acceso aos novos estudantes serán as reguladas pola normativa estatal e autonómica correspondente.

Como indica o Articulo 14.1 do RD 1393/2007, o acceso aos ensinos oficiais de Grado rexerase de acordo co disposto no Real Decreto 1892/2008, de 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso aos ensinos universitarios oficiais de grado e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas, modificado polo Real Decreto 558/2010, de 7 de maio.

No entanto, a Xunta de Titulación de Relacións Laborais acordou como perfil preferente de ingreso o bachillerato pola rama de “Humanidades e
Ciencias Sociais”. O seu carácter preferente, que non excluínte, permitirá a admisión de alumnos procedentes de calquera das outras ramas de bachillerato.

En calquera caso a multidisciplinariedad deste grado faille atractivo a alumnos de moi variados perfís. Iso si, requírese unha adecuada expresión oral e escrita.

Desde o punto de vista das actitudes, o estudante que pretenda acceder ha de ter interese pola economía e a empresa así como unha, polo menos, incipiente preocupación ética polas diferentes necesidades dos distintos grupos sociais.

En canto ás aptitudes ha de posuír unha inicial capacidade de traballo, capacidade para relacións interpersonales e un talante equilibrado.