1º CURSO

1º CUATRIMESTRE ECTS 2º CUATRIMESTRE ECTS
Novas Tecnoloxías aplicadas ao Dereito 6 Principios de Economía 6
Teoría do Dereito 9 Fundamentos de Contabilidade e Finanzas 6
Dereito Constitucional I 9 Introducción ao Dereito Civil e Dereito da Persoa 6
Dereito Romano 6 Dereito Constitucional II 6
Historia del Dereito 6
TOTAL (FB) 30 TOTAL (FB) 30

2º CURSO

1º CUATRIMESTRE ECTS 2º CUATRIMESTRE ECTS
Dereito Civil I. Obrigas y contratos 6 Dereito administrativo I 9
Dereito Penal I 9 Dereito Penal II 6
Dereito internacional público 9 Sistema Xudicial Español e Proceso Civil 9
Dereito da Unión Europea 6 Dereito Civil II. Dereitos Reais 6
TOTAL (OB) 30 TOTAL (OB) 30

3º CURSO

1º CUATRIMESTRE ECTS 2º CUATRIMESTRE ECTS
Dereito Civil III. Familia e Sucesions 6 Fundamentos de Administración de Empresas 6
Dereito Mercantil I 9 Macroeconomía 6
Dereito administrativo II 6 Dereito internacional privado 9
Dereito do Traballo e Seguridade Social 9 Dereito Financeiro e Tributario I 9
TOTAL (OB) 30 TOTAL (OB) 30

4º CURSO

1º CUATRIMESTRE ECTS 2º CUATRIMESTRE ECTS
Dereito Financeiro y Tributario II 6 Traballo de Fin de Grao 6
Dereito procesual penal 6
Dereito Mercantil II 6
TOTAL (OB) 18 TOTAL (OB) 6

OPTATIVAS 4º CURSO

1º CUATRIMESTRE ECTS 2º CUATRIMESTRE ECTS
Derecho penal da empresa 6 Responsabilidade Civil da actividade empresarial e profesional 6
Dereito Concursal 6 Dereito Marítimo 6
Dereito da Seguridade Social 6 Réximen fiscal da empresa 6
Propiedade Industrial e Competencia 6 Dereito do Comercio internacional 6
Métodos alternativos de solución de conflictos no ámbito empresarial 6 Dereito administrativo económico 6
Responsabilidade  penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario 6 Tutela procesual do Crédito 6
Constitución Económica 6
Réximen Xurídico da responsabilidade patrimonial da Administración (contractual e extracontractual) 6
Prácticas Externas 6
TOTAL (OP) 36 TOTAL (OP) 54
TOTAL A CURSAR 4º CURSO 30 TOTAL A CURSAR 4º CURSO 30

*Descarga del CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIOS