CÓDIGO DESCRICIÓN APROBACIÓN
R1 DE-03 P1 Informe de Revision pola Dirección 2015-2016 Xunta de Facultade
12/01/2017
  Política e Obxectivos de calidade Comisión de Calidade
27/04/2015
Xunta de Facultade
29/04/2015
R1 DO-0102 P1
R2 DO-0102 P1
R3 DO-0102 P1
Informes de seguimento das titulacións do centro  
R1 DO-0102 P1 Plans Anuais de accións de Mellora  
R1 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación académica:
Grao en Dereito
Grao en Relacións Laborais
Mestrado en Dereito de Empresa
Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflicto social
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
 
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción do centro Comisión de Calidade
06/10/2015
Xunta de Facultade
07/10/2015
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial Xunta de Facultade
05/11/2013
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT Xunta de Facultade
24/11/2015
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública Comisión de Calidade
06/10/2015
Xunta de Facultade
07/10/2015