O Traballo de Fin de Grao consiste no desenrolo autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

TFG 2016 – 2017

TFG 2015 – 2016